Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - opleidingen

 

  1. Op alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijvingsformulieren zijn deze voorwaarden van toepassing, behoudens indien
   GO4SAFETY BVBA zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord heeft verklaard.
   Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de inschrijver, opdrachtgever of klant.
   Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor GO4SAFETY BVBA niet verbindend, tenzij
   GO4SAFETY BVBA zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk hiermee akkoord heeft verklaard.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die GO4SAFETY BVBA m.b.t. opleidingen met een
   inschrijver, opdrachtgever of klant sluit. Zij maken deel uit van de offerte en maken bij bestelling integraal deel uit van de
   verkoopovereenkomst. Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken, indien dit schriftelijk uitdrukkelijk en
   voorafgaandelijk overeengekomen wordt, en enkel voor die overeenkomst waarbij de afwijkende afspraken werden
   gemaakt.
  3. Door het invullen en versturen van het inschrijvingsformulier op onze website komt op definitieve en onherroepelijke wijze
   de overeenkomst met GO4SAFETY BVBA tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke en volledige facturatie.
  4. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij dit anders is vermeld. De goedkeuring van een offerte dient schriftelijk, hetzij per e-mail
   of per post, te gebeuren. Door de goedkeuring van de offerte komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst
   met GO4SAFETY BVBA tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke en volledige facturatie.
  5. Alle offertes zijn geldig gedurende een termijn van twee maanden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte.
  6. GO4SAFETY BVBA kan offertes intrekken, zonder opgave van reden, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard.
  7. Alle prijzen zijn opgegeven exclusief BTW en exclusief eventuele andere taksen, belastingen, heffingen, enz. tenzij anders
   vermeld.
  8. Elke bestelling, onder welke vorm dan ook overgemaakt aan GO4SAFETY BVBA, verbindt de inschrijver of opdrachtgever op
   definitieve en onherroepelijke wijze. De bestelling brengt de verbintenis met zich mee om GO4SAFETY BVBA de opdracht te
   laten uitvoeren. Het stopzetten van een opdracht verbindt de klant ertoe de gemaakte kosten integraal te vergoeden.
  9. Elke bestelling betekent aanvaarding door de opdrachtgever van deze algemene voorwaarden.
   Ze blijven echter de intellectuele eigendom van GO4SAFETY BVBA en het is de inschrijver of opdrachtgever niet toegelaten ze
   te verkopen, te publiceren, te commercialiseren, door te geven, enz. tenzij met de schriftelijke toestemming van GO4SAFETY
   BVBA. Op alle documenten geldt een uitdrukkelijk copyright.
  10. Alle opleidingsdocumenten, presentaties, studies, documenten, procedures, instructies, dossiers, werkplannen, concepten,
   e.d. uitgevoerd en/of opgemaakt door GO4SAFETY BVBA mogen steeds door de opdrachtgever gebruikt worden voor de
   doeleinden waarvoor ze werden opgemaakt tijdens de opleiding. Dit is in principe eenmalig tijdens de duur van de opleiding.
   Alle opleidingsdocumenten, presentaties, studies, documenten, procedures, instructies, dossiers, werkplannen, concepten,
   e.d. blijven echter de volledige intellectuele eigendom van GO4SAFETY BVBA en het is de opdrachtgever niet toegelaten ze te
   verkopen, te publiceren, te commercialiseren, te kopiëren, door te geven, verder te exploiteren, enz. tenzij met de schriftelijk
   uitdrukkelijk en voorafgaandelijke toestemming van GO4SAFETY BVBA.
  11. GO4SAFETY BVBA behoudt zich het recht voor om alle opleidingen, presentaties, concepten, ideeën, documenten die het
   ontwikkelt voor derden te gebruiken.
  12. De keuze voor uitvoering in natura of schadevergoeding wegens annulering ligt geheel en uitsluitend bij GO4SAFETY BVBA.
   In geval GO4SAFETY BVBA annulering(en) aanvaardt van inschrijvingen/opdrachten zijn de hierna vermelde vergoedingen
   zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling verschuldigd :
   1. 25% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen, bonussen en BTW verschuldigd indien dit uiterlijk 30 dagen
    voor de opleiding schriftelijk bij GO4SAFETY BVBA wordt aangegeven;
   2. Daarna (binnen de 30 dagen voor aanvang van de opleiding) is het volledige factuurbedrag verschuldigd.
   3. Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annuleringsvergoedingen, blijven alle reeds door GO4SAFETY BVBA
    ontvangen voorschotten integraal verworven in geval van annulering.
   4. Alle eventueel ontvangen materialen (welkomstcadeau, syllabi, e.d.) dienen in geval van annulering op eenvoudig
    verzoek van GO4SAFETY BVBA in perfecte staat terug op haar maatschappelijke zetel afgeleverd te worden binnen 14
    dagen. Bij gebreke hieraan is een vergoeding verschuldigd van € 200,00.
   5. Een cyclus van verschillende trainingsdagen/sessies/momenten/opleiding/coaching, worden als één opleiding
    beschouwd.
   6. De KMO-portefeuille komt niet tegemoet in annuleringskosten.
  13. Iedere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor GO4SAFETY BVBA
   tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen
   leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging is, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of
   tot vordering van enigerlei schadevergoeding.
   GO4SAFETY BVBA doet er alles aan om de opgegeven data en tijden van de trainingen/opleidingen zo goed als mogelijk te
   respecteren. Alle bijkomende kosten (verplaatsing, horeca-uitgaven, parking, etc.) zijn steeds en uitsluitend ten laste van de
   deelnemer. Deze kunnen op geen enkele wijze verhaald worden op GO4SAFETY BVBA.
  14. In geval de inschrijver zich inschrijft voor een opleidingscyclus en hij bij deze inschrijving, in afwijking van de gangbare
   praktijk, nog geen data heeft doorgegeven, wanneer hij de verschillende onderdelen van de cyclus zal volgen, is hij
   gehouden uiterlijk binnen 10 dagen na zijn inschrijving alle data door te geven waarop hij de in de cyclus begrepen sessies
   zal volgen. De volledige cyclus mag door de inschrijver maximaal gespreid worden over een periode van één jaar, behoudens
   in geval van afwijkend schriftelijk akkoord. Indien de inschrijver nalaat om na ingebrekestelling via e-mail door GO4SAFETY
   BVBA de voor hem beschikbare data door te geven binnen een termijn van 30 dagen volgend op de ingebrekestelling, geldt
   dit als eenzijdige verbreking van de inschrijving door de inschrijver. In dergelijk geval gelden dezelfde voorwaarden zoals in
   punt 12 beschreven.
  15. De inschrijver heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits voorafgaande
   kennisgeving hiervan per e-mail aan GO4SAFETY BVBA. Dergelijke overdracht van dezelfde inschrijving is slechts eenmaal
   mogelijk per opleidingscyclus.
  16. De inschrijver kan éénmalig, en mits opgave van een geldige reden, zijn deelname aan een ééndaagse training/opleiding
   verplaatsen naar een andere datum op voorwaarde dat dit minstens 10 werkdagen vóór het desbetreffende
   training/opleiding schriftelijk gemeld wordt en op voorwaarde van beschikbaarheid van deze training/opleiding op andere
   data. In alle andere gevallen wordt voor een verplaatsing een administratieve vergoeding van € 150 excl. BTW/dag/persoon
   in rekening gebracht.
   Andere reeds door GO4SAFETY BVBA gemaakte en te bewijzen kosten, en ook kosten te wijten aan de verplaatsing van de
   training/opleiding die niet kunnen worden gerecupereerd, zullen door GO4SAFETY BVBA in rekening worden gebracht.
  17. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat een opleiding niet plaats kan vinden op de vooropgestelde datum of locatie.
   In dergelijk geval zal GO4SAFETY BVBA er alles aan doen om de deelnemer te verwittigen van deze wijzigingen. De deelnemer
   kan vervolgens zijn deelname verplaatsen naar één van de volgende gelijkaardige opleidingen. De deelname wordt in geen
   enkel geval terugbetaald, tenzij anders vermeld door GO4SAFETY BVBA. GO4SAFETY BVBA kan niet aansprakelijk gesteld
   worden voor de reeds geboekte reis & verblijfkosten door de deelnemer.
  18. GO4SAFETY BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deelname aan of verplaatsing voor, tijdens of na
   de opleidingen of na annulering. GO4SAFETY BVBA nemen dus geen afzonderlijke verzekering BA hiervoor. De deelnemers
   dienen dus zelf de nodige voorzieningen te nemen dienaangaande.
  19. Alle informatie die door de lesgevers tijdens de opleiding of opleidingscyclus ter beschikking wordt gesteld is enkel bedoeld
   ter informatieve titel. Het weerspiegelt de visie van de lesgever op het ogenblik van de training. Aangezien de wetgeving
   continu wijzigt, kan informatie op geen enkel ogenblik worden beschouwd als een verbintenis van GO4SAFETY BVBA.
   GO4SAFETY BVBA garandeert op geen enkele wijze de volledige juistheid van de informatie. GO4SAFETY BVBA verbindt zich
   op geen enkele wijze tot garanties m.b.t. de informatie en inzichten tijdens de training.
  20. Niettegenstaande alle inzichten en informatie hun nut al hebben bewezen, kan GO4SAFETY BVBA niet garanderen dat dit
   alles tot dezelfde resultaten zal leiden als in de voorbeelden die gegeven worden tijdens de trainingen. Alle voorbeelden zijn
   slechts anekdotisch van aard en kunnen atypisch zijn. De inzichten worden als richtlijn bedoeld. GO4SAFETY BVBA kan niet
   aansprakelijk gesteld worden wanneer de deelnemer de resultaten van de voorbeelden niet haalt.
  21. De deelnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat foto’s en video’s die tijdens de trainingen/opleidingen gemaakt worden openbaar
   mogen geplaatst worden, welke het medium ook is (drukwerk, website, sociale media, DVD, …). Het is echter niet toegelaten
   om als deelnemer foto-, audio- en video-opnames te maken of te verspreiden. Wie dit niet respecteert, wordt onherroepelijk
   uit de opleiding of de opleidingscyclus gezet. Hiervoor wordt geen schadevergoeding gegeven. De deelname wordt in geen
   enkel geval terugbetaald. GO4SAFETY BVBA kan in dat geval ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de reeds geboekte
   reis- & verblijfkosten door de deelnemer.
  22. GO4SAFETY BVBA behoudt zich het recht om de deelname aan eender welke training of opleiding te weigeren zonder hiervoor
   enige reden te moeten opgeven.
  23. GO4SAFETY BVBA eigent zich het recht toe om de deelnemer van een opleiding of training met storend gedrag of storend
   GSM/tablet/computergebruik uit de zaal te zetten. Hiervoor wordt geen schadevergoeding gegeven. De deelname wordt in
   geen enkel geval terugbetaald. GO4SAFETY BVBA kan in dat geval ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de reeds
   geboekte reis & verblijfkosten door de deelnemer.
  24. De opdrachtgever krijgt vooraf elke presentatie of opleidingsdocument ter goedkeuring. Het weglaten van deze stap of handelen onder tijdsdruk gebeurt op volle verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
  25. Extra kosten verbonden aan het werken onder tijdsdruk zullen integraal worden aangerekend. Bovendien zullen alle werkzaamheden en prestaties, uitgevoerd buiten de normale werktijd, zoals bijvoorbeeld op zaterdag, zondag en feestdagen, aanleiding geven tot extra kosten en zullen worden aangerekend.
  26. Het niet nakomen van de uitvoeringstermijn kan geen aanleiding geven tot weigering van de opdracht of vordering van
   schadevergoeding.
  27. GO4SAFETY BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvolmaaktheden, vergissingen of tekortkomingen, alsook
   niet voor de daar uitvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. De opdrachtgever is persoonlijk
   verantwoordelijk t.o.v. derden, voor de schade die veroorzaakt wordt door de inhoud van zijn dossier.
   De opdrachtgever vrijwaart GO4SAFETY BVBA voor alle bedragen waartoe zij zouden kunnen veroordeeld worden, inclusief
   de gerechtskosten.
  28. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle taken die hem wettelijk zijn toegewezen in het kader van de wet van 4
   augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S., 18.9.1996). Hij blijft ook
   eindverantwoordelijk voor alle taken & opdrachten die hem in het kader van de daaruit volgende Koninklijke besluiten.
   GO4SAFETY BVBA kan hiervoor geenszins de verantwoordelijkheid dragen.
  29. GO4SAFETY BVBA heeft als opdracht opleidingen te verzorgen in het kader van in het kader van de wet van 4 augustus 1996
   betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S., 18.9.1996).
  30. De vervulling van alle in artikel 28 omschreven verplichtingen in hoofde van de opdrachtgever vormt op ieder ogenblik een
   noodzakelijke voorwaarde voor de uitvoering van de prestaties door GO4SAFETY BVBA. Bij iedere niet-naleving van één of
   meerdere van deze verplichtingen, kan GO4SAFETY BVBA hetzij deze opdracht uitvoeren mits bijkomende prestaties, welke
   afzonderlijk zullen worden aangerekend, hetzij de verdere uitvoering van de opdracht weigeren.
  31. De opdrachtgever dient schriftelijk en tijdig, d.i. minstens 10 werkdagen op voorhand (zaterdag, zondag en officiële
   feestdagen niet meegerekend) volledige en duidelijke instructies en mededelingen met betrekking tot een opleiding aan
   GO4SAFETY BVBA te bezorgen. De opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van alle instructies en mededelingen.
  32. Mocht een opdracht vroegtijdig stopgezet worden, dan dienen alle geleverde werk & diensten toch betaald te worden. Elke
   annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te gebeuren. Het stopzetten van
   een opdracht verbindt de klant ertoe de gemaakte kosten integraal te vergoeden. Bovendien zal in die gevallen een
   forfaitaire schadevergoeding van 30% op het overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn.
  33. GO4SAFETY BVBA is gerechtigd een opdracht stop te zetten indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet naleeft.
   De opdrachtgever kan hiervoor geen schadevergoeding eisen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.
  34. In geval de lesgever van GO4SAFETY BVBA door overmacht (onvoorziene weersomstandigheden, verkeersomstandigheden,
   plotse ziekte, etc.) niet of niet tijdig op de afspraak aanwezig kan zijn, zal hij de opdrachtgever zo snel mogelijk verwittigen.
   In onderling overleg wordt er op dat ogenblik een regeling getroffen, uitzonderlijk wordt er een nieuw lesmoment
   afgesproken. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot een schadevergoeding aan de opdrachtgever. GO4SAFETY BVBA zal
   in dat geval ook geen extra vergoeding aanrekenen aan de opdrachtgever.
  35. De opdrachtgever zorgt voor een gratis parkeergelegenheid nabij de ingang van de plaats van de opdracht. Dit is binnen een
   straal van maximaal 1 km. Bij gebrek aan een gratis parkeergelegenheid zullen de parkeerkosten en verliestijden van de
   consultant integraal worden doorgerekend aan de opdrachtgever.
  36. Alle facturen zijn betaalbaar in EURO, contant netto zonder korting. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15
   kalenderdagen vanaf factuurdatum, zonder korting, tenzij anders vermeld op de factuur. Elke betwisting moet binnen de 7
   kalenderdagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden. Elke klacht na verloop
   van deze termijn is onontvankelijk.
  37. Bij een niet-betaling op de vervaldag wordt automatisch een 1ste herinnering gestuurd. De administratieve kost voor deze
   herinnering bedraagt 15,00 € en is steeds ten laste van de inschrijver / opdrachtgever.
  38. Bij een niet-betaling binnen de 15 kalenderdagen na de vervaldag wordt een 2de herinnering gestuurd. De administratieve
   kost voor deze herinnering bedraag 45,00 € en is steeds ten laste van de inschrijver / opdrachtgever.
  39. Bij een niet-betaling geeft de factuur (inclusief eventuele herinneringskosten) van rechtswege en zonder ingebrekestelling,
   noch aanmaning, recht op een verwijlintrest van 10 % per jaar, vanaf de vervaldag tot op de datum van de volledige
   vereffening.
  40. Indien een vervallen factuur onbetaald blijft, zonder behoorlijke rechtvaardiging binnen een termijn van 15 dagen, die volgt
   op een toezending van een ingebrekestelling, zal aan GO4SAFETY BVBA, voor de administratieve kosten, veroorzaakt door
   de wanbetaling, een forfaitaire en onherleidbare vergoeding verschuldigd zijn die 10 % beloopt van het bedrag dat
   onbetaald bleef na het verstrijken van de voornoemde termijn, zulks met een minimum van 200,00 €, onverminderd de
   verwijlinterest, onverminderd eerdere administratieve kosten voor het sturen van een herinnering en onverminderd
   eventuele gerechtskosten.
  41. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen
   opeisbaar.
  42. GO4SAFETY BVBA heeft het recht om niet betaalde facturen over te maken aan een debiteurenbeheerder. Alle kosten,
   administratiekosten, incassokosten, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten die hiervan het gevolg zijn, zijn in dat geval
   ten laste van de opdrachtgever.
  43. ledere inschrijver bevestigt automatisch door zijn inschrijving alle hierboven uiteengezette betalingsvoorwaarden
  44. Iedere opdrachtgever bevestigt automatisch door de aanvaarding van de offerte alle hierboven uiteengezette
   betalingsvoorwaarden.
  45. Op bovenstaande voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder het Belgische
   recht. In geval van betwistingen zijn de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd.